ชื่อวิชา - Listening and Speaking Skills VIII (ทักษะการฟังและการพูด) 
รหัสวิชา - THAI 4101 B 
ภาควิชา - สาขาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL)
วิชาระดับ - ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4     
ผู้สอน - อาจารย์ Alisa Muangsarn, อาจารย์ Wai Yee Khine

วัตถุประสงค์รายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของทักษะการฟังและการพูดภาษาไทย โดยนักศึกษาสามารถจับประเด็น วิเคราะห์ และตีความสารจากการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถพูดภาษาไทยเพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

THAI 4102 B - Reading and Writing Skills VIII

     การพัฒนาสมรรถภาพการอ่านและการเขียนสารประเภทต่าง ๆ การฝึกทักษะการอ่านและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากการอ่าน รวมถึงการฝึกเขียนตามจุดมุ่งหมายต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน

THAI 4103 B - Business Thai II

THAI 4104 B - Literature, History and Culture IV

จุดประสงค์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์

                1. อธิบายความหมายและความสำคัญของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้ 

                2. เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

                3. อภิปรายและวิเคราะห์การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้อย่างถูกต้อง 

จุดประสงค์เรียนรู้วรรณคดี

               1. นักเรียนอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้

               2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน ได้

               3.  นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาวรรณคดีไทย

จุดประสงค์เรียนรู้วัฒนธรรม

              1.  บอกชื่อและความสำคัญของศาสนสถาน ศาสนาวัตถุ และศาสนบุคคล

                   ของพระพุทธศาสนาได้

              2.  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนสถาน ศาสนบุคคล และศาสนวัตถุได้

                   อย่างถูกต้อง


THAI 4107 - Public Speaking and Presentation Skills