Listening and Speaking Skills II

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เรียงประโยคให้ได้ใจความที่ถูกต้อง มีความหมาย
2. บอกความแตกต่างของคำแต่ละคำได้ถูกต้อง
3. บอกส่วนประกอบของประโยคได้ถูกต้อง
4. เข้าใจหน้าที่ของคำในประโยคได้ถูกต้อง
5. จำแนกส่วนประกอบของประโยคได้ถูกต้อง
6. บอกชนิดของประโยคที่ใช้ในการสื่อสารได้
7. บอกความแตกต่างของประโยค และกลุ่มคำ ได้ถูกต้อง